O nas

Polityka jakości, cele i zadania

Wraz ze wzrostem świadomości pacjentów, wzrastają wymagania dla usług medycznych. Pacjenci oczekują skutecznej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie, spełniającej ich potrzeby i jednocześnie zapewniającej poczucie bezpieczeństwa.

PRIORYTETEM NASZEGO DZIAŁANIA JEST ZAPEWNIENIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI CHORYM I ICH RODZINOM.

Zdając sobie spraw z tych tendencji Hospicjum Jana Pawła II kładzie szczególny nacisk  na jakość oferowanych świadczeń. Nieustannie też, w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców świadczonych przez nas usług, tj. naszych pacjentów i ich rodzin, podejmowane są działania mające za zadanie podnosić ich wartość.

Politykę jakości realizujemy poprzez

Przestrzeganie praw pacjenta

Stały rozwój poprzez doskonalenie świadczonych usług medycznych

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Ciągłe modernizowanie posiadanej infrastruktury.

Aktywne włączanie się wszystkich pracowników w doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług, opracowano i wdrożono System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008. Najwyższy standard naszych usług potwierdzony został przyznaniem certyfikatu jakości. Certyfikat jakości jest dla hospicjum jednym z najbardziej pożądanych dokumentów, bo świadczący o wypełnianiu przez naszą placówkę najwyższych standardów i norm równorzędnych z tymi, jakie są określane dla wysokospecjalistycznych ośrodków w całej Unii Europejskiej.

Zadowolenie pacjentów Hospicjum Jana Pawła II i ich rodzin jest nierozerwalnie związane z zaufaniem do pracowników naszej placówki. Pragnąc osiągnąć ten cel w trudnej rzeczywistości stale zmieniających się wymagań, narzuconych przez NFZ, świadczymy usługi medyczne na możliwie najwyższym poziomie.

Hospicjum Jana Pawła II planuje i realizuje oferowane świadczenia tak, aby zawsze były one zgodne z przepisami prawa, wiedzą medyczną i jednocześnie spełniały oczekiwania oraz potrzeby naszych klientów, tj. pacjentów i ich rodzin.

Doskonalenie jakości oferowanych usług jest podstawowym celem Systemu Zarządzania Jakością. Właściwe wykorzystanie informacji od pacjentów i ich rodzin oraz pracowników, a także z innych źródeł, umożliwia podnoszenie satysfakcji odbiorców świadczonych usług oraz wzrost efektywności pracy.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo realizacji świadczeń zdrowotnych w przypadku Hospicjum Jana Pawła II nie jest sprawą przypadku, lecz efektem przemyślanego, starannie zaplanowanego i realizowanego procesu.

 

pexels-pixabay-302083

Cele i obszar działania hospicjum

Obszarem działania Hospicjum im. Jana Pawła II obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie. Placówka może udzielać świadczeń obywatelom z całego terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom na podstawie ogólne obowiązujących przepisów.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Hospicjum im. Jana Pawła II jest udzielanie świadczeń z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej. Wyraża się to w podejmowaniu działań – służących zachowaniu, utrzymaniu bądź możliwie maksymalnemu podniesieniu jakości życia naszych podopiecznych – wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Zadania hospicjum

Głównymi zadaniami Hospicjum im. Jana Pawła II są:

a-stethoscope-on-a-white-background-clean-sterile-LLYP957.jpg

zadania diagnostyczne

 rozpoznanie problemów psychofizycznych pacjenta, mających wpływ na utrzymanie pożądanego stanu zdrowia, zapewnienie godnego umierania oraz rozpoznanie potrzeb rodziny w celu realizacji w/w celów,

pexels-andrea-piacquadio-3791664

zadania opiekuńcze

czynności mające na celu pomoc fizyczną lub psychiczną w wykonywaniu czynności dnia codziennego, ułatwienie realizacji programu rehabilitacji, stworzenie właściwych warunków do godnego umierania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

243645651_266241888839355_705653454008619539_n

zadania pielęgnacyjne

 czynności wykonywane według wszechstronnej wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarek zgodnie z obowiązującymi standardami opieki, własną oceną i zaleceniami pielęgniarskimi,

close-up-on-vaccine-and-medical-syringe-FUMLKTS-e1606469474872.jpg

zadania lecznicze

 udzielanie porad w zakresie walki z bólem, prowadzenie leczenia przeciwbólowego, kontynuacja i realizacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

why_choose_img.png

zadania rehabilitacyjne

utrzymanie lub przywracanie maksymalnie możliwej do osiągnięcia przez podopiecznych wydolności i sprawności fizyczno-psychicznej,

243801032_609161460445253_7281780586965408853_n

zadania dydaktczno-wychowawcze

 uczenie podopiecznych i ich rodzin racjonalnych zachowań umożliwiających utrzymanie jakości życia na możliwie wysokim poziomie, edukowanie w zakresie samoopieki oraz towarzyszenia umierającym, a także szkolenie wolontariuszy,

pexels-john-jackson-190364

zadania organizacyjne

zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zadań, dokumentowania działalności, zapewnienia obiegu informacji oraz zabezpieczenia całości opieki.

Skontaktuj sie z nami!