Rodo

Polityka jakości, cele i zadania KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Hospicjum im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu, iod@hospicjum.torun.pl tel. 602 263 650.

Celem zbierania danych jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie pacjentów, poprawa jakości życia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów, poprawy jakości życia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych .

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nadesłanych aplikacji CV nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, którzy spełniają nasze wymagania. Po 30 dniach od chwili otrzymania CV nastąpi usunięcie danych z naszej bazy.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

(chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej)

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Możesz prosić abyśmy udzielili Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzam, możesz prosić abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Jeśli uważasz, że:

Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,

uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,

dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywali oraz przetwarzali tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

PRAWO DO POWIADOMIENIA ODBIORCÓW

Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczę ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.

Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.

Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi. Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

PRAWO DO SPRZECIWU

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją sytuacją.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolę, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.

Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Skontaktuj sie z nami!